JACS选载:新型结构

化学
JACS选载:新型结构

用户头像
仿生太子会梦见电子彩虹桥吗? 更新于2024-6-19 13:28:22

IMG_20240407_234043_508.jpg

4.10 第一期。

收起
7
5
共2条回复
时间正序
用户头像
斋月小道
3月前
你订阅了jacs嘛?还是就scihub上下载
1条评论
用户头像
仿生太子会梦见电子彩虹桥吗?
3月前

acs官网下载的。

屏蔽词的原因,只发图片。已遵守CC协议。

I559H@C6W1C([4$BRI1F1M5.png

0001.jpg

0002.jpg

0003.jpg

0004.jpg

0016.jpg

0017.jpg

0018.jpg

0019.jpg

0020.jpg